Des de l’arbre / Desde el árbol

La dona creix
i es gronxa, eterna, sent flor,
més enllà de qualsevol cos
traspassa planetes.
Ella ens imanta.
Ella narra contes
recordant-nos que som poetes.
Ella enlaire l’amor com perfum,
sacsejant-li la pols,
esborrant-li l’edat al príncep
que viu dins de l’home.
**
(castellano)
La mujer crece
y se columpia, eterna, siendo flor,
más allá de cualquier cuerpo
traspasa planetas.
Ella nos imanta.
Ella narra cuentos
recordándonos que somos poetas.
Ella alza al amor como perfume,
sacudiéndole el polvo,
borrándole la edad al príncipe
que vive dentro del hombre.

Qui sap? / ¿Quién sabe?

“Avui i aquí, de flors vull parlar. De flors que, amb veu, s,obren arrapades a l,ànima; i d,aquelles altres que, encisadores i inalterables, parlen per sempre dins dels esperits. Desitjo parlar de gaudir… aprofitant tots els temps.”

Quan els instants deixen de fabricar minuts
i els segons s,escurcen fins desaparèixer.
Quan una porta, ja esgotada de sentir
el soroll del calendari,
es tanca, de cop,
sense escoltar-se ni un adéu,
es tanca sostenint una presa
que té regust a derrota.
Quan no val ni la voluntat
ni la força ni el seny
tingut com a homes,
ni serveix de res
tindre diners o paciència.
Quan mai sabem
si vindrà la tardor
o caurem dins l,hivern,
o si resonará una cançó
donant-li la benvinguda
a la setena primavera.
Quan penetrem;
i reconeixent la veritable fondària
del penúltim sospir
pot ser que ens esperi
una ona del tot nova.

318-omu G.S. (bcn. 2017)

**
“Hoy y aquí, de flores quiero hablar. De flores que, con voz, se abren pegadas al alma; y de aquellas otras que, seductoras e inalterables, hablan por siempre dentro de los espíritus. Deseo hablar de disfrutar… aprovechando todos los tiempos”

Cuándo los instantes dejan de fabricar minutos
y los segundos se acortan hasta desaparecer.
Cuándo una puerta, ya agotada de sentir el ruido del calendario,
se cierra, de golpe,
sin escucharse ni un adiós,
se cierra sosteniendo una prisa
que tiene regusto a derrota.
Cuándo no vale ni la voluntad
ni la fuerza ni el juicio
tenido por los hombres,
ni sirve de nada tener
dinero o paciencia.
Cuándo nunca sabemos
si vendrá el otoño
o caeremos dentro del invierno,
o si resonará una canción
Dándole la bienvenida
a la séptima primavera.
Cuándo penetramos;
y reconociendo la verdadera profundidad
del penúltimo suspiro
puede ser que nos espere
una ola del todo nueva.

318-omu G.S. (bcn. 2017)

D’uns caps amb cua / De unas cabezas con cola

L’escorpí
mostrant-se encisador
ensenya el cap.
Contradicció!.
Oblidat de tota mena de pietat
busca el descuit
i deixa anar la seva cua
per arribar-nos a picar.
Traïció!.
Verí perillós
commina la falsedat:
És lladra amagat
dintre de paraules que empaiten,
sota de paraules que enreden
la comprensió d’avui
i els camins de demà.
Qualsevol enteniment s’ofega
en nedar endinsat
en política que ofereix,
poques esperances
i falses lleis.
Escorpí és la política
En fugir del ball empàtic
i de les noces amoroses.
Dóna veritable fàstic
en vestir-se de comercial,
ja aquest cridés
o parlés fluix.
Què esperar
del que dient-se eina
carrega terra com si una pala
i ja després de fer un forat…
Enfonsa i mata,
assassina i enterra.
L’escorpí no sap res
de l’ample acollidor
ni del gruix educador
cabut en la mar.
No veu més enllà
de les costes pròpies
i les pedres properes
que aviat s’esvairan.

318-omu G.S. (bcn.2017)
**
(castellano)
El escorpión
mostrándose encantador
enseña la cabeza.
¡Contradicción!.
Olvidado de todo tipo de piedad
busca el descuido
y suelta su cola
para llegarnos a picar.
¡Traición!.
Veneno peligroso
conmina la falsedad:
Es ladrón escondido
dentro de palabras que persiguen,
debajo de palabras que enredan
la comprensión de hoy
y los caminos de mañana.
Cualquier entendimiento se ahoga
al nadar adentrado
en política que ofrece,
pocas esperanzas
y falsas leyes.
Escorpión es la política
al huir del baile empático
y de las bodas amorosas.
Da verdadero asco
al vestirse de comercial,
ya éste gritara
o hablase flojo.
Qué esperar
de lo que llamándose herramienta
carga tierra como sí una pala
y ya después de hacer un agujero…
Hunde y mata,
asesina y entierra.
El escorpión no sabe
nada del ancho acogedor
ni del grueso educador
cabido en la mar.
No ve más allá
de las costas propias
y las piedras cercanas
que pronto se desvanecerán.

318-omu G.S. (bcn.2017)

El meu Déu / Mi Dios

El meu Déu és com un arbre,
té arrels que s,endinsen,
fulles amb prous colors
i molts rostres,
i branques que es perllonguen
i estiren i estiren
per que gaudeixi de l,infinit.
El meu Déu és un arbre antic;
conserva i afegeix formes,
es manté ferm enfront dels segles.
Convidant a la terra i al cel
proposa ombra
i xiula balls i descans
mentre regala un joc de respirs.
Al meu Déu no li sobra
ni un polsim de misteri
ni li falta claredat.
Ell es disfressa,
no rebutja aspectes,
disposa de totes les veus
per parlar.
318-omu G.S (bcn. 2016)
•  •  •
Mi Dios es como un árbol,
tiene raíces que se adentran,
hojas con suficientes colores
y muchos rostros,
y ramas que lo prolongan
y estiran y estiran
para que disfrute del infinito.
Mi Dios es un árbol antiguo;
conserva y añade formas,
se mantiene firme frente a los siglos.
Invitando a la tierra y al cielo
propone sombra
y silba bailes y descanso
mientras regala respiros.
A mi Dios no le sobra
ni una pizca de misterio
ni le falta claridad.
Él se disfraza,
no rechaza aspectos,
dispone de todas las voces
para hablar.
318-omu G.S (bcn. 2016)

Pas a pas

Trepitjo amb força la vida,
no espero cap sort per a demà.
Confio, tenint l’esperança,
de que apareixent el que arribi
ens procurarà creixement
i donarà l’abonament,
empenyerà a tots els que estem
un graó cap a endavant.

Piso con fuerza la vida,
no espero ninguna suerte para mañana.
Confío, teniendo la esperanza,
de que apareciendo lo que llegue
nos procurará crecimiento
y dará abono,
empujará a todos los que estamos
un escalón hacia adelante.
Tant amb cops durs
com mitjançant amables carícies
els racons del camí
com a mestres ensenyen.
Cops, indicant una adreça,
la destinació que s’ha de trobar.
Cops clars, assenyalant-nos
també allò que hem d’esborrar.
Tanto con golpes duros
como mediante amables caricias,
los rincones del camino
como maestros enseñan.
Golpes, indicándo una dirección,
el destino que se ha de encontrar.
Golpes claros, señalándonos,
también aquello que debemos borrar.
Sol portar el pes d’una llàgrima
aquell salat que amaga una veritat,
mentre que la sonoritat d’un riure ens porta
l’alegria capaç de reparar tots els mals.
Suele traer el peso de una lágrima
aquel salado que esconde una verdad,
mientras que la sonoridad de una risa nos trae
la alegría capaz de reparar todos los males.
 

 

Vingui el que vingués…
hi ha raons que ni sabem,
el cuc ara és papallona,
abans, ell, s’arrossegava,
demà volarà pel blau del cel.

Venga lo que viniera…
hay razones que ni sabemos;
el gusano ahora es mariposa,
antes, él, se arrastraba,
mañana volarà por el azul del cielo.
 
Vingui el que vingués…
disposem de fang per modelar.
Tenim el moviment, la dualitat,
la llibertat d’escollir,
doncs triem judiciosament,
desfem embolics i no ens queixem.
Venga lo que viniera…
disponemos de barro para moldear.
Tenemos el movimiento, la dualidad,
la libertad de escoger,
pues elijamos juiciosamente,
deshagamos líos y no nos quejemos.
Sorgint el nostre present,
aparegut des dels fets del passat,
explicant-nos on ha estat l’error,
exposant l’endevinalla encertada;
pot resultar autèntic rectificar.
Surgiendo nuestro presente,
aparecido desde los hechos del pasado,
explicándonos donde ha estado el error,
exponiendo la adivinanza acertada;
puede resultar auténtico rectificar.
 
Ai!. Hi ha inconsciencia i hi ha saber:
L’actuació d’avui
ens donarà els fruits de matí.
Ai! Ai! Ai!
l’esforç o la gandulería
que mostrem avui,
retornarà com a collita erma
o com a rebost assortit
que ompli nostres panzas.
Ay!. Hay inconsciencia y hay saber:
La actuación de hoy
nos dará los frutos de mañana.
Ay! Ay! Ay!
el esfuerzo o la gandulería
que mostremos hoy,
retornará como cosecha baldía
o como despensa surtida
que llene nuestras panzas.
 
Disposem-nos.
Complaguts fem bona labor
després de cada idea,
mitjançant els actes i la nostra veu
podrem mossegar la poma desitjada.
Dispongámonos.
Complacidos hagamos buena labor
tras cada idea,
mediante los actos y nuestra voz
podremos morder la manzana deseada.
 
I si aquesta vida es tractés
de convertir els nostres somnis
en una meravellosa realitat
sense amagatalls ni maquillatges;
llaurada amb la millor voluntat.
Y si esta vida se tratase
de convertir nuestros sueños
en una maravillosa realidad
sin escondrijos ni maquillajes;
labrada con la mejor voluntad.

 

I si l’agudesa del present
amagués espurnes de màgia
capaces d’atorgar-nos
el futur volgut,
no creient com a impossible
palpar un tot de somriures
i deixant d’estar enfonsats.

Y si la agudeza del presente
escondiese chispas de magia
capaces de otorgarnos
el futuro querido,
no creyendo como imposible
palpar un todo de sonrisas
y dejando de estar hundidos.
I si aquests fets generessin,
un profit, una riquesa,
tirant fora a la incredulitat;
el pobre seria ric,
fins a la tristesa somriuria
i els buits desapareixerien,
desbordant des del got,
una humanitat amb saviesa,
ja conquerint
un infinit d’immensitat.
Y si estos hechos generasen,
un provecho, una riqueza,
echando fuera a la incredulidad;
el pobre sería rico,
hasta la tristeza sonreiría
y los vacíos desaparecerían,
rebosando desde el vaso,
una humanidad con sabiduría,
ya conquistando
un infinito de inmensidad.
I si estigués possible
alçar-se en el paradís
no ser furtius del que pot ser
ni negar-nos mons de joia,
guanyar la fe, perdre la por,
fer de les cendres grans boscos
i del trist negre cremat,
brots d’homes mancats d’ombres.
Y si estuviera posible
levantarse en el paraíso,
no ser furtivos de lo que puede ser
ni negarnos mundos de joya,
ganar la fe, perder el miedo,
hacer de las cenizas grandes bosques
y del triste negro quemado,
brotes de hombres faltos de sombras.
 
Net i bonic el jardí ens espera.
A la casa, abans, només teva i meva
ara també corren, contents, els fills,
No és un cau on amagar-se,
és una llar que convida al millor,
i, com a tal, així s’ens ofereix la terra.
Limpio y bonito el jardín nos espera.
En la casa, antes, sólo tuya y mía
ahora también corren, contentos, los hijos,
No es una madriguera donde esconderse,
esun hogar que invita a lo mejor,
y, como tal, así se nos ofrece la tierra.

 

Com bombolla que levita;
plena de llum.
Com ploma planejant;
caient i gaudint, serena.
Regalant-nos el coneixement mes preuat:
que tots som valuosos per la vida.
Demostrant-nos
que aquesta vida es viu de ple
si ens deixem envair per tot.

Como burbuja que levita;
llena de luz.
Cómo despluma planeando;
cayendo y disfrutando, serena.
Regalándonos el conocimiento mas preciado:
que todos somos valiosos para la vida.
Demostrándonos
que esta vida se vive de lleno
si nos dejamos invadir por todo.
Encara que la ciencia no ho demostrés prou…
Som un camí que s’estira i perllonga,
que ens porta i deixa
i porta i alça i continua.
Estem sent un tot seguit
sortit tant del pas enrera
com del pas que es donarà.
Aunque la ciencia no lo demostrara bastante…
Somos un camino que se estira y prolonga,
que nos trae y deja
y trae y alza y continúa.
Estamos siendo un todo seguido
salido tanto del paso atrás
como del paso que se dará.
 
«L’instant que comprèn un únic temps, resulta ser, de cert, un present alliberat»
«El instante que comprende un único tiempo, resulta ser, de cierto, un presente liberado»